Monday, April 15, 2024

License No. 11/07424

spot_img

ทัวร์อุดร เลย เชียงคาน 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 9,999 บาท (Air asia)

ทัวร์คำชะโนด

บินด้วยสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) : ขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK)

FD3348 DMK(ดอนเมือง) – UTH (อุดรธานี) 06.45 – 07.50
FD3549 LOE (เลย) – DMK(ดอนเมือง) 16.55 – 17.55

**ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน**

ทัวร์อุดร เลย เชียงคาน 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 9,999 บาท

วันที่ 1 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานพิษณุโลก – วัดศิริสุทโธ หรือ วัดคำชะโนด – วัดสันติวนารามศูนย์ – วัฒนธรรมไทย-จีน มูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า – หนองประจักษ์ – UD TOWN ศูนย์การค้าอุดรธานี (B/L/–)
04.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย (THAI AIR ASIA) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ากากอนามัย และมัคคุเทศก์คอยให้คำแนะนำมาตรการการป้องกัน COVID-19 ก่อนออกเดินทาง
*กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิดให้ทำการเช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง*
06.45 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย (THAI AIR ASIA) เที่ยวบินที่ FD3348 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 5 นาที
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน**
**ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้ำหนักกระเป๋าหรืออัพที่นั่งได้ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม**
07.50 เดินทางถึง ท่าอากาศยานอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
08.00 เตรียมตัวออกเดินทาง โดยจะมีรถตู้ VIP คันละ 8-9 ที่นั่ง คอยให้บริการอยู่ในสนามบิน
หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และทำธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว
เช้า รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นำท่านออกเดินทางไปยัง วัดศิริสุทโธ หรือ คำชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี อีกหนึ่งตํานานความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคที่คนไทยหลายคนยังสงสัย ซึ่งคนในพื้นที่เชื่อว่าเป็นดินแดนของพญานาคป่าศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับอาถรรพ์เกาะลอยน้ำกับเรื่องราวความเชื่อที่ว่าเกาะคําชะโนดไม่เคยจมน้ำเพราะมีพญานาคคอยปกปักรักษา
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นำท่านออกเดินทางไปยัง อุโบสถดอกบัวกลางน้ำ ตั้งอยู่ที่ วัดสันติวนาราม พุทธอุทยานบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ใกล้กับแหล่งมรดกโลกชุมชนบ้านเชียง เป็นพระอุโบสถทรงดอกบัวสีขาวหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ตั้งโดดเด่นกลางน้ำมีสะพานทางเดินเชื่อมไปยังพระอุโบสถ ส่วนภายในวิจิตรตระการตาด้วยภาพวาดฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติ มีองค์พระประธานสีขาวโดดเด่นอยู่ภายในอุโบสถ บริเวณโดยรอบอุโบสถยังโอบล้อมไปด้วยบึงน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งมีปลาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก สามารถทำทานด้วยการให้อาหารปลาได้
นำท่านออกเดินทางไปยัง วัฒนธรรมไทย-จีน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานีบริเวณเดียวกันกับ ศาลเจ้าปู่-ย่า สถานที่ตกแต่งโดยจำลองบรรยากาศแบบจีน เหมือนยกเมืองจีนมาไว้ใจกลางอุดร โดยสร้างขึ้นเพื่อเชิดชูองค์เจ้าปู่เจ้าย่า ที่เป็นที่เคารพและศรัทธาของชาวอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง อีกทั้งเป็นแหล่งในการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาวจีนที่อพยพจากประเทศจีนมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในจังหวัดอุดรธานี เป็นสถานที่สงบ เย็นสบาย เเละสวยงามมาก
นำท่านเดินทางมายัง หนองประจักษ์ เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ที่มีเกาะกลางน้ำ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดอุดรธานี ถือเป็นแลนมาร์คสำคัญของจังหวัดที่ชาวอุดรธานีมาทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น ออกกำลังกาย กีฬา สนามเด็กเล่น และต้องมาเช็คอิน ถ่ายรูปคู่ชิคๆกับเป็ดเหลืองยักษ์เมืองอุดรธานี
จากนั้นพาท่านไปเดินชิลล์แลนด์มาร์กใจกลางเมือง UD TOWN ศูนย์การค้าอุดรธานี และเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ที่ศูนย์การค้า ยูดี ทาวน์ แหล่งท่องเที่ยวใน จ.อุดรธานี ที่ขนาดใหญ่ที่สุด กับความเป็นศูนย์กลางของไลฟ์สไตล์ และความสมบูรณ์แบบของโลเคชั่นใจกลางเมือง เป็นสถานที่พักผ่อน แหล่งช้อปปิ้งของวัยรุ่นเมืองอุดรธานี ยูดีทาวน์ ตั้งอยู่หน้าสถานีรถไฟอุดรธานี แหล่งช้อปิ้งบริเวณนี้ ประกอบไปด้วย แหล่งกิน แหล่งขายของ ที่ใหญ่มาก และมากจริงๆทั้งของกิน และของขาย ถ้าดูจากแผนที่บริเวณหน้าสถานีรถไฟนี้ จะประกอบไปด้วยพื้นที่ 3 ตลาด
เย็น อิสระอาหารเย็น ณ UD TOWN ศูนย์การค้าอุดรธานี
นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก BELLE GRAND HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
วันที่ 2 วัดป่าภูก้อน – วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน – แก่งคุดคู้ – ล่องเรือแม่น้ำโขง – ถนนคนเดินเชียงคาน
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี อันเป็นรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย เกิดขึ้นจากพุทธบริษัท ที่ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของธรรมชาติและป่าต้นน้ำลำธาร ซึ่งกำลังถูกทำลาย และเพื่อตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการรักษาความสมบูรณ์ของป่าไม้ต้นน้ำลำธาร สัตว์ป่า และพรรณไม้นานาพันธุ์ สำหรับไฮไลท์อันเป็นเอกลักษณ์ของวัดป่าภูก้อน คือ โครงสร้างการออกแบบทางสถาปัตยกรรมขององค์พระพุทธรูปหินอ่อน พระวิหาร ศาลาราย และอาคารรอบลานเขา โดยพระวิหารมีลักษณะสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ ภาพภายในพระวิหารตกแต่งด้วยพุทธประวัติ พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนีหินอ่อนสีขาว ความยาว 20 เมตร เป็นหินอ่อนที่มีความสวยงามและทนทานที่สุด รวมระยะเวลาในการสร้างทั้งหมด 6 ปี เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ พระพุทธไสยาสน์นี้จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งพุทธศิลป์ของรัชกาลที่ 9
นำท่านออกเดินไปสู่ วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน ตั้งอยู่บนภูเขาสูง ทำให้คนสมัยก่อนเชื่อว่าคนมีบุญเท่านั้นที่จะสามารถขึ้นมาสักการะรอยพระพุทธบาทเเห่งนี้ได้ เนื่องจากมีเส้นทางขึ้นไปที่มีความยากลำบาก จึงมีน้อยคนนักที่จะขึ้นไปถึง แต่ปัจจุบันมีเส้นทางที่สะดวกมากขึ้น โดยสร้างเป็นถนนลาดยาง เมื่อมาถึงหน้าวัดจะมีลานจอดรถและรูปปั้นรูปควายเงิน เดินเข้าไปภายในวัดจะเห็นโบสถ์ที่ด้านในเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทยาวบนหินลับพร้า(หินลับมีด) มีลักษณะเป็นรอยแตกเหมือนรอบพระพุทธบาทจริง ขนาดยาว 120 เซนติเมตร เเละมีความกว้าง 65 เซนติเมตร ซึ่งถือได้ว่าเป็นที่เคารพเบูชาของผู้คนบริเวณนี้มาตั้งเเต่อดีต และปัจจุบันยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้ว นอกจากทำบุญไหว้พระแล้วภายในวัดยังมีการเลี้ยงกระต่ายแบบปล่อยอิสระไว้จำนวนมาก มีหลายสีหลายขนาด มีความเชื่องขนาดกระโดดขึ้นมานั่งตักเพื่อขออาหาร โดยทางวัดได้จัดเตรียมอาหารกระต่ายไว้ให้สำหรับทำทาน และยังสามารถเดินชมวิวธรรมชาติจากมุมสูง ที่เมื่อมองลงมาจะเห็นหมู่บ้านที่ถูกล้อมไปด้วยความเขียวขจีของต้นไม้และภูเขา
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ แก่งคุดคู้ ห่างจากตัวอำเภอเชียงคานประมาณ 3 กิโลเมตร ความสวยงามของแก่งคุดคู้ แก่งขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของไทย ที่เกิดจากการทอดตัว ของ แนวหิน ลงใน แม่น้ำโขง ประกอบด้วย หินก้อนใหญ่ ๆ เป็นจำนวนมากจากการที่หินเหล่านี้อยู่ใต้น้ำเป็นเวลานาน ทำให้หินเหล่านี้มีสีสันสวยงาม ตัวแก่งกว้างใหญ่เกือบจรด สองฝั่งแม่น้ำโขง มีกระแสน้ำไหลผ่านไป เพียงช่องแคบ ๆ ใกล้ฝั่งไทย บรรยากาศดีมากลมเย็นสบาย มองออกมาจากศาลาไปทางลำน้ำ จะเห็นโขดหินคล้ายๆ กับ สันเขื่อนที่วางขวาง ลำน้ำ
จากนั้นทำท่านไปยังท่าเรือเพื่อเตรียม ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน ยามเย็นและชมทัศนียภาพความสายงาม เงียบสงบของลำน้ำโขง
นำท่านเดินทางไป เชียงคาน เมืองเล็กๆริมแม่น้ำโขงสุดชายแดนไทย เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเลย ที่คงยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบประเพณี การใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย พอเพียง วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ซึ่งหาดูยากในปัจจุบัน บ้านเก่าที่เรียงรายติดกันอยู่ริมถนนชายโขง ดึงดูดใจ ให้นักท่องเที่ยวหลายต่อหลายรุ่นต่างหลั่งไหลเดินทางกันมาที่นี่ บ้านเรือนที่เมืองเชียงคานจะแบ่งออกเป็นซอย เล็กๆ เรียกว่า “ถนนศรีเชียงคาน” ถนนศรีเชียงคานฝั่งล่าง คือ ถนนเส้นที่เต็มไปด้วยบ้านไม้เก่าแก่ ที่พัก โฮมสเตย์ ร้านอาหาร และร้านค้าเก๋ มากมายซึ่งถนนในเส้นนี้จะเรียกว่า “ถนนชายโขง” หรือที่เรียกติดปากกันว่า “ถนนคนเดินเชียงคาน” มีระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยว นิยมมาปั่นจักรยานชมบรรยากาศถ่ายรูปเล่น ชมบ้านไม้สมัยเก่า แต่ก็มีบางส่วนเป็นตึกแถวสร้างใหม่ ซึ่งทาง เทศบาลไม่อนุญาตให้ปลูกสร้าง เพราะต้องการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมบริเวณถนนสายนี้ให้เป็นบ้านไม้ทั้งหมดและบ้านไม้หลังเก่ายังถูกดัดแปลงให้เป็นร้านขายของ ร้านอาหาร ร้านกาแฟมากมาย
เย็น อิสระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดินเชียงคาน
นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก THE WHITE HOUSE หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
วันที่ 3 ตักบาตรข้าวเหนียว – วัดศรีคุณเมือง – ภูทอก – สกายวอล์คเชียงคาน – CRYSTAL BOX COFFEE CAFE’ – ท่าอากาศยานเลย – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) (B/L/–)
05.30 ตักบาตรข้าวเหนียว ถือเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมืองเชียงคาน (จัดเตรียมให้ท่านละ 1 ชุด)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ วัดศรีคุณเมือง หรือ วัดใหญ่ หนึ่งในหลายศาสนสถานสำคัญและถือเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านที่นี่ ตั้งอยู่บนถนนชายโขง ระหว่างซอยศรีเชียงคาน 6 และซอยศรีเชียงคาน 7 วัดนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2485 ภายในวัดมีพระประธานในพระอุโบสถวัดศรีคุณเมืองเป็นพระพุทธปฏิมาประทับขัดสมาธิราบนาคปรกอายุกว่า 300 ปี ในวัดเป็นกำแพงแก้วล้อมรอบตัวพระอุโบสถ วัดนี้ถูกขนานนามว่าเป็นแหล่งรวมงานศิลปะทั้งแบบล้านนาและล้านช้างซึ่งเห็นได้จากโบสถ์ ที่มีหลังคาลดหลั่นอย่างศิลปะล้านนา
นำท่านออกเดินทางสู่ ภูทอก จุดชมวิวทะเลหมอกที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเชียงคาน มีลักษณะเป็นภูเขาสูง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง บนยอดภูเป็นที่ตั้งของสถานีโทรคมนาคมเชียงคาน และเป็นจุดชมวิวทิวทิวทัศน์ที่สวยงามของอำเภอเชียงคานและลำน้ำโขงได้โดยรอบ ตั้งอยู่บนถนนสายเดียวกันกับแก่งคุดคู้ซึ่งห่างจาก ตัวอำเภอเชียงคานประมาณ 3 กิโลเมตร
นำท่านออกเดินทางสู่ พระใหญ่ภูคกงิ้ว เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พระพุทธนวมินทรมงคลลีลาทวินคราภิรักษ์ ตั้งอยู่ที่ภูคกงิ้ว บ้านท่าดีหมี ตำบลปากตม ประดิษฐานอยู่บนเนินเขาบริเวณปากลำน้ำเหืองจรดกับแม่น้ำโขง เป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทาน พร หล่อด้วยไฟเบอร์ผสมเรซิ่นสีทองทั้งองค์ สูง 19 เมตร ตัวฐานกว้าง 7.2 เมตร สร้างขึ้นโดยกองทัพภาคที่ 2 และประชาชน นำท่านเดินไปชม สกายวอล์คเชียงคาน หรือ สกายวอล์คภูคกงิ้ว ตั้งอยู่ที่ ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สูงกว่าระดับแม่น้ำโขงกว่า 80 เมตร หรือเทียบเท่ากับตึก 30 ชั้น มีทางเดินที่ทำด้วยกระจกยาวกว่า 100 เมตร กว้างกว่า 2 เมตร เป็นกระจกใสชนิดพิเศษ มีตะแกรงเหล็กรองรับ ได้มีการออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และแน่นหนา รอบๆ พื้นที่จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ร้านขายสินค้าโอทอป
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง CRYSTAL BOX COFFEE CAFE’ เป็นร้านกาแฟขนาดใหญ่ รองรับลูกค้าได้พร้อมกันหลายท่าน เหมาะกับการแวะจิบกาแฟระหว่างการเดินทางไปท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น 3 โซน คือโซนชั้น 1 ชั้น 2 และโซนในสวน ที่นี่มีทั้งกาแฟร้อน กาแฟเย็น ชาต่างๆ เค้ก เบเกอรี่อร่อยๆ ไว้คอยบริการ
ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเลย จังหวัดเลย
16.55 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย (THAI AIR ASIA) เที่ยวบินที่ FD3549 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน*
**ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้ำหนักกระเป๋าหรืออัพที่นั่งได้ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม**
17.55 เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

วันที่เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
11 – 13 เมษายน 2564 9,999 2,000
12 – 14 เมษายน 2564 9,999 2,000

**ไม่มีราคาเด็ก ราคานี้ไม่รวมค่าทิป**
**ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน)**

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์อุดร เลย เชียงคาน 3 วัน 2 คืน

ข้อสำคัญ
– ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
– ถ้าหากมีผู้เดินทางต่ำกว่า 8 คน ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
– กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก.
– รถตู้ปรับอากาศ VIP (นำเที่ยวตามรายการ)
– บริการน้ำดื่ม 1 ขวด/วัน
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
– มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
– ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
– ค่าประกันคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุ้มครองทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกเดินทาง ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19
– ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
– ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
– ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
– ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
– ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
– ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
– ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
– ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
– VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
– ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท

ส่วนลด :

โค้ดทัวร์ :

spot_img
spot_img
spot_img

เรื่องใหม่

spot_img

สอบถามผ่านไลน์ @bestfriend (มีแอดนำหน้า)

เพิ่มเพื่อน

spot_imgspot_img

โปรแกรมที่น่าสนใจ

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 6 วัน 5คืน

พ.ค.-ก.ย.67
BGSF_DYG05 ZHANGJIAJIE
200 บาท
20,999

ต่อท่าน

ทัวร์จีน หนึ่งในใต้หล้า V 2. 6 วัน 5คืน

พ.ต.-ต.ค.67
BGSF_DYG06.ZHANGJIAJIE
200 บาท
23,999

ต่อท่าน

ทัวร์ จีน ฉางชา 6 วัน 5 คืน

พ.ค.-มิ.ย.67
BGSF_CSX07
200 บาท
18,999

ต่อท่าน

ทัวร์จีน จงเจียเจี้ย 5 วัน 4 คืน

ม.ค.-เม.ย.67
BBF_DYG04
200 บาท
20,999

ต่อท่าน

spot_img