ทัวร์ภูเก็ต-720

อเมริกาตะวันออก ฉีดวัคซีน โดยสายการบิน Emirates (EK) 9 วัน 6 คืน

อเมริกาตะวันออก-ฉีดวัคซีนทัวร์อเมริกาตะวันออก 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Emirates Airline (EK)

FLIGHT DETAILS:
26 มิ.ย. 2564 BKK – DXB EK 385      01.45 – 04.55   06.10 HRS.
26 มิ.ย. 2564    DXB – JFK EK 201   08.35 – 14.25 13.55 HRS.
02 ก.ค. 2564  IAD – DXB EK 232 10.55 – 08.05 (+1) 13.10 HRS.
03 ก.ค. 2564 DXB – HKT EK 378 10.30 – 20.00  06.30 HRS.

รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์อเมริกาตะวันออก 9 วัน 6 คืน

25 มิ.ย.64 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ “เช็คอิน”
23.00 คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Emirates Airline
26 มิ.ย.64 กรุงเทพฯ – ดูไบ – นิวยอร์ค (เจเอฟเค)
01.45 คณะเดินทางออกสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดูไบ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรสต์ โดยเที่ยวบินที่ EK 385 (Airbus 380) ใช้เวลาในการบิน 6 ช.ม. 10 นาที
04.55 คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานดูไบ อินเตอร์เนชั่นแนล แวะพักรอเปลี่ยนเครื่อง
08.35 คณะออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเจเอฟเค โดยเที่ยวบินที่ EK 201 (Boeing 777-300) ใช้เวลาในการบิน 13 ช.ม. 55 นาที
*** บินผ่านข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล ***
14.25 คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานเจเอฟเค นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
19.00 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร
นำคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม Hotel Edison Times Square หรือเทียบเท่า ****
27 มิ.ย.64 นิวยอร์ค – อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ – สะพานบรูคลิน – ตึกเอ็มไพรสเตท
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
***Vaccination distribute Johnson & Johnson shots at Times Square***
นำคณะชม มหานครนิวยอร์ก เมืองใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา เป็นเมืองที่เจริญที่สุดในโลก สู่เขตโลเวอร์ทาวน์ ชมศูนย์กลางทางการเงินของโลกที่ Wall Street และสัญลักษณ์รูปปั้นวัวกระทิง ที่ผู้คนต่างนิยมมาถ่ายรูป สู่แบตเตอร์รี่ปาร์ค ไปถ่ายรูป Ground Zero บริเวณที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นตึก World Trade Central ที่สูงที่สุดในอเมริกา แต่ตอนนี้เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ ความทรงจำหลังจากการสูญเสียครั้งใหญ่ ในปี 2001
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านไปถ่ายรูปกับ The Vessel สถาปัตยกรรมสุดล้ำแห่งโลกอนาคต เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่กลางนิวยอร์ก ตึกแฟลตไอออน (Flatiron Building) นำคณะขึ้นชมทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์กบนตึกระฟ้า เอ็มไพร์สเตท เป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ต่างๆมากมายมากมาย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่าน 5th Avenue ห้างสรรพสินค้า Macy’s
19.00 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม Hotel Edison Times Square หรือเทียบเท่า ****
28 มิ.ย.64 นิวยอร์ค – วู๊ดเบอร์รี่ – เอ๊าท์เล็ท – สะพานบรูคลิน – ดัมโบ้
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำคณะเดินทางสู่ WOODBURY COMMON PREMIUM OUTLETS แหล่งช้อปปิ้งที่ดีที่สุดในอเมริกาฝั่งตะวันออก เชิญท่านเพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งใน Premium Outlet โดยมีร้านค้ามากกว่า 250 ร้านค้าในราคาถูกสินค้าคุณภาพดีมีทั้งสินค้าทั่วไปจนถึงแบรนด์เนม เช่น Gucci, Dior, Diesel, Nike, Celine, Bottega Veneta, Polo Ralph Lauren, Michael Kors, Burberry, Coach, The North Face, Armani Outlet, Belenciaga, Bally, Columbia Factory Store, Dolce & Gabbana, เป็นต้น
***เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาอันมีค่า จึงไม่มีอาหารกลางวันบริการ***
เดินทางกลับนิวยอร์ค แวะถ่ายรูปกับสะพานบรูคลิน (Brooklyn Bridge) แลนด์มาร์คสำคัญสุดเท่ แห่งมหานครนิวยอร์กร้านบูติกอินดี้ ร้านอาหารชั้นนำ และร้านกาแฟสุดเก๋ในย่าน Dumbo อันทันสมัยมีฉากหลังสวยๆ
19.00 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม Hotel Edison Times Square หรือเทียบเท่า ****
อิสระให้ท่านได้เดินถ่ายรูปเที่ยวชมย่านไทมส์แควร์ (Times Square) หนึ่งในสถานที่เป็นหัวใจของนิวยอร์กให้ จนได้รับการขนานนามว่า City of Lights กับบรรยากาศที่มี แสง สี เสียงงามเลิศ
29 มิ.ย.64 นิวยอร์ค – ล่องเรืออนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ – ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
10.30 ลงเรือ Circle Line สู่เกาะลิเบอร์ตี้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ เทพีเสรีภาพสัญลักษณ์แห่งความ ภาคภูมิใจของชาวอเมริกัน ที่แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นดินแดนที่ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน เทพีเสรีภาพนี้ประเทศฝรั่งเศสได้มอบให้เป็นของขวัญ เนื่องในโอกาสที่อเมริกาก่อตั้งประเทศครบ 100 ปี
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางสู่ แอตแลนติก ซิตี้ หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมในชายฝั่งตะวันออกของอเมริกา ตั้งอยู่บนเกาะ Absecon รัฐนิวเจอร์ซีย์ และมีชายหาดที่น่าสนใจ คาสิโน ห้องอาหาร บาร์และสวนสนุกที่ท่าเรือ ยังคงมีเสน่ห์ให้นักท่องเที่ยวได้มาเยือน
19.00 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม Caesars Atlantic City Hotel & Casino หรือเทียบเท่า ****
30 มิ.ย.64 แอตแลนติก ซิตี้ – ฟิลลาเดลเฟีย – วอชิงตัน ดีซี
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำคณะเดินทางสู่ ฟิลลาเดลเฟีย มลรัฐเพนซิลวาเนียซึ่งเป็นเมืองที่ริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตั้ง ประเทศสหรัฐอเมริกา เมืองที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากที่สุดในอเมริกา ชมระฆังแห่งเสรีภาพ หรือ Liberty Bell สัญลักษณ์ของการก่อตั้งประเทศ ชมหอแห่งเสรีภาพ Independence Hall ซึ่งเป็นสถานที่ประกาศอิสรภาพ
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำคณะเดินทางสู่ กรงุวอชิงตัน ดีซี เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเมืองหนึ่งที่ได้ออกแบบผังเมืองอย่างสวยงามและเป็นระเบียบ อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญของรัฐบาลกลาง หน่วยงานรัฐบาลที่สำคัญๆสร้างในสมัยของประธานาธิบดี จอร์จวอชิงตัน ประธานาธิบดีท่านแรกของสหรัฐอเมริกา
19.00 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะเข้าสู่ที่พัก Sheraton Pentagon City หรือเทียบเท่า ****
01 ก.ค.64 วอชิงตัน ดีซี – สถาบันสมิทธิโซเนียน – พิพิธภัณฑ์นาซ่า – พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา –
ทำเนียบขาว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ชมอนุสาวรีย์วอชิงตัน ที่มีลักษณะเป็นแท่งโอเบลสิก์สูง 169 เมตรโดดเด่นเป็นสง่า อนุสรณ์สถานลินคอล์น ถูกสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงท่านอับราฮัมลินคอลน์ ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกา , อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สัน ถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศใหกับ โธมัส เจฟเฟอร์สัน ประธานาธิบดีคนที่สามของสหรัฐอเมริกา และเป็นผู้ประพันธ์ประกาศอิสรภาพของสหรัฐ อเมริกา อาคารรัฐสภา ศูนย์กลางทางกฎหมายและการ เมืองของอเมริกามากกว่า 200 ปี นำท่านไปถ่ายรูปและชมทำเนียบขาว หรือ ไวท์เฮาส์ จากด้านนอก
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย รอประกาศจากสถาบันสมิทธ์โซเนียน (THE SMITHSONIAN INSTITUTE) ก่อตั้งในปี ค.ศ.1846 สถาบันแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นพิพิธภัณฑ์ใหญ่ที่สุดในโลก
• NATIONAL MUSEUM OF NATURAL HISTORY (อยู่ในระหว่างปิดชั่วคราว) ซึ่งแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ชมห้องจัดแสดงกระดูกไดโนเสาร์ ฟอสซิล หุ่นช้างแอฟริกาโบราณที่ตัวใหญที่สุดในโลก และ HOPE DIAMOND เพชรสีน้ำเงินที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกขนาด 45.5 กะรัต ที่เคยเป็นสมบัติของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ของฝรั่งเศส และได้ชื่อว่าเป็นเพชรต้องคำสาป
• NATIONAL AIR AND SPACE MUSEUM (อยู่ในระหว่างปิดชั่วคราว) พิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ ที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดในโลกแสดงประวัติศาสตร์การบิน
หากวันเดินทางที่ไปถึงทางสถาบันฯยังไม่มีการเปิดให้เข้าชม โปรแกรมจะปรับเปลี่ยนเป็นการไปช้อปปิ้งแทน
19.00 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะเข้าสู่ที่พัก Sheraton Pentagon City หรือเทียบเท่า ****
02 ก.ค.64 วอชิงตัน ดีซี – ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติวอชิงตัน ดัลเลส
10.55 คณะเดินทาง โดยเที่ยวบินที่ EK 232 (Boeing 777) ใช้เวลาในการบิน 13 ช.ม. 10 นาที
*** บินผ่านข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล อยู่ในระหว่างทำการบิน ***
03 ก.ค.64 ดูไบ – ภูเก็ต (State Quarantine)
08.05 คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานดูไบ อินเตอร์เนชั่นแนล แวะพักรอเปลี่ยนเครื่อง
10.30 คณะออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานภูเก็ต (ประเทศไทย) โดยเที่ยวบินที่ EK 378 (Boeing 777-300) ใช้เวลาในการบิน 6 ช.ม. 30 นาที
20.00 ถึงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต โดยสวัสดิภาพ
State Quarantine

ระยะที่สอง เริ่ม 1 กรกฏาคม 2564 เป็นต้นไป เฉพาะในส่วนของภูเก็ต สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้รับวัคซีน 2 โดส หรือตามจำนวนที่กำหนด ก็ไม่จำเป็นต้องกักตัว แต่สำหรับพื้นที่อื่นๆ ยังคงต้องกักตัว 7 วัน

ราคาทัวร์ (เพียงคณะเดียวไม่เกิน 30 ท่าน)
• ราคา 129,000 บาท
• พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 24,000 บาท
• ****Business Class จ่ายเพิ่มประมาณ 100,000 – 110,000 บาท****
• ค่าวีซ่า ค่าธรรมเนียม + ค่าวีซ่า USA ท่านละ 7500 บาท ไม่รวมในค่าทัวร์

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ ทัวร์อเมริกาตะวันออก 9 วัน 6 คืน

ค่าทัวร์รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (economy class) ตามเส้นทางที่ระบุในรายการทัวร์
• ค่าโรงแรมที่พักตามระบุ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน พักห้องละ 2 ท่าน
• ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามโปรแกรม
• 10-15 ท่าน ใช้รถขนาด 24-30 ที่นั่ง
16-20 ท่าน ใช้รถขนาด 30-35 ที่นั่ง
• ค่าบริการผู้นำเที่ยว ดูแลคณะตลอดการเดินทาง
• ค่าบริการอาหารเช้า, กลางวัน, ค่ำ ตามที่ระบุในโปรแกรม
• ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว Circle Line Liberty Cruise / Empire State Tower
• ค่าทิปพนักงานขับรถที่ให้บริการ ตลอดการเดินทาง
• ค่าทำ PCR Test ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย
• ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางและสุขภาพ คุ้มครองโควิด-19 ในวงเงิน 5 ล้านบาท
NYC STATE COMPLEMENTARY TO TOURIST
***VACCINATION DISTRIBUTE JOHNSON & JOHNSON SHOTS AT TIMES SQUARE***
ค่าทัวร์ไม่รวม
• ค่าบริการและธรรมเนียมวีซ่า สหรัฐอเมริกา
• ค่าทำ PCR Test ก่อนออกเดินทาง 72 ช.ม.
• State Quarantine (SQ)
ระยะที่สอง เริ่ม 1 กรกฏาคม 2564 เป็นต้นไป เฉพาะในส่วนของภูเก็ต สำหรับนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติที่ได้รับ วัคซีน 2 โดส หรือตามจำนวนที่กำหนด ก็ไม่จำเป็นต้องกักตัว แต่สำหรับพื้นที่อื่นๆ ยังคงต้องกักตัว 7 วัน
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
• ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ขั้นตอนการสมัครร่วมเดินทางกับทัวร์
ขั้นตอนที่1 กรอกแบบฟอร์มรายละเอียด พร้อมส่ง copy หน้าพาสปอร์ต และวีซ่า มายังบริษัทฯ เพื่อดำเนินการจองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน และชำระเงินค่ามัดจำ 10,000 บาท เป็นค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หลังจากชำระเงินมัดจำแล้ว มีการยกเลิก หักค่ามัดจำตั๋ว 3,500.- ทุกกรณี

ขั้นตอนที่ 2 ก่อนการเดินทาง 20 วัน ทางบริษัทฯ เรียกชำระเงินจำนวน 35,000 บาท เป็นค่าตั๋วเครื่องบินหลังจากนั้นภายใน 72 ช.ม. ท่านจะได้รับตั๋วเครื่องบิน e-ticket จัดส่งให้ทางอีเมล์ (การยกเลิกหรือการเลื่อนการเดินทางใดๆ เป็นไปตามข้อกำหนดของสายการบิน รวมถึงค่าธรรมเนียมในการยกเลิก ให้เป็นไปตามที่สายการบินกำหนด)

ขั้นตอนที่ 3 ท่านลูกค้าต้องส่งมอบ booking SQ สถานที่พักใน จ. ภูเก็ตที่ท่านเลือก โดยทางบริษัทฯ จะส่งใบคำร้องไปยังสถานกงศุลไทยในสหรัฐอเมริกา เพื่อขอใบรับรอง COE (Certificate of Entry) ในการกลับเข้าสู่ประเทศไทย พร้อมแจ้งสถานที่กักตัว SQ ให้กระทรวงต่างประเทศรวมถึง กองตรวจคนเข้าเมืองได้รับทราบ

ขั้นตอนที่ 4 ท่านชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 84,000 บาท ก่อนการเดินทาง 3 วัน หลังจากท่านได้รับผลการตรวจ PCR test เป็นที่เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง 72 ช.ม. เพื่อที่ทางบริษัทฯ จะได้นำไปเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการเดินทางของคณะทัวร์ (ในกรณีที่ท่านตรวจ PCR แล้วมีผลเป็นบวก ท่านไม่สามารถเดินทางได้ ท่านไม่ต้องชำระเงินส่วนนี้)

Vaccine Free
เป็นไปตามประกาศของรัฐนิวยอร์ค เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวมหานครนิวยอร์คพร้อมรับวัคซีนได้ฟรีทุกคน

การเข้าเมือง
เป็นไปตามหลักสากล นักท่องเที่ยวต้องแสดงหลักฐานว่าจะไปท่องเที่ยวที่ใดบ้าง มีการจองโรงแรมที่พัก, พาหนะ, สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวไว้พร้อมหรือไม่ การพิจารณาของ Immigration จะพิจารณาจากความตั้งใจในการมาท่องเที่ยว และไม่มีวัตถุประสงค์ในการละทิ้งถิ่นฐานเดิม โดยเฉพาะในช่วงเวลาการระบาดโควิด ดังนั้นการขอดูหลักฐานเช่น สถานะการเงิน, การงาน, หรือธุรกิจในประเทศ ที่ให้ความเชื่อมั่นว่าท่านจะไม่ละทิ้งถิ่นฐานและมาอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยผิดกฏหมาย
การปฏิเสธในการไม่ให้เข้าประเทศ Immigration จะแจ้งเหตุผลในข้อสงสัย หรือมีการพบการกระทำผิด (Black List) ซึ่งทางบริษัททัวร์ หรือ ผู้นำเที่ยวมิอาจเข้าไปช่วยแก้ต่างได้

ผู้จัดทัวร์
มีความประสงค์ที่จะจัดนำท่านลูกค้าที่ต้องการออกไปเที่ยวต่างประเทศปลายทางที่มีความปลอดภัย ต่อโรคระบาด Covid-19 ภายใต้วิถีท่องเที่ยวใหม่ (new normal) ซึ่งการจัดไปยังอเมริการในครั้งนี้ เพราะผู้จัดเล็งเห็นว่าท่านลูกค้าสามารถได้ไปผ่อนคลาย ท่องเที่ยว ปลอดภัยต่อชีวิต และสามารถที่จะขอรับวัคซีนจากรัฐที่ท่านไปเที่ยวได้ด้วย ผู้จัดทัวร์ขอให้ท่านทำความเข้าใจในการปรับตัวท่องเที่ยววิถีใหม่ ที่ยังมีกฏหมายของแต่ละประเทศยังไม่เปิดกว้าง อาจจะต้องรอระยะเวลาอีก 3-6 เดือน หลายประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวก็จะเริ่มเปิดมากขึ้น เป็นความพยายามที่จะสร้างการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากหยุดนิ่งไปเป็นระยะเวลาปีกว่าๆ ให้กลับมาท่องเที่ยวได้อีกครั้ง

 

อเมริกาตะวันออก ฉีดวัคซีน โดยสายการบิน Emirates (EK) 9 วัน 6 คืน

อาจมีบางโปรแกรมไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการแพคเก็จ หรือโปรแกรมทัวร์อื่นๆ โปรโมชั่นทัวร์ ส่วนลด สอบถาม เพิ่มเติม โทร. 02-1835623, 089-6133915, 082-3550282, 094-5707755

แนะนำ จอยทัวร์ในประเทศ ตั้งแต่ 1 ท่าน กรุ๊ปส่วนตัว ทัวร์รถตู้ ทัวร์รถโค้ช คลิ๊กที่นี่ จัดกรุ๊ปทัวร์

spot_imgspot_img

ทัวร์ในประเทศ

NEW PAGR

ทัวร์ลดราคา !!

spot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_img

เส้นทางยอดนิยม

รีวิวการเดินทาง 2021

spot_imgspot_img

สอบถามเพิ่มเติม