Friday, July 19, 2024
spot_img

ทัวร์โครเอเชีย ราคา 45,999 บาท

ทัวร์โครเอเชีย ราคา 45,999 บาท

ทัวร์โครเอเชีย

ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์โครเอเชียราคาถูก ตลอดปี 2562

ทัวร์โครเอเชีย บริการจัดทัวร์ท่องเที่ยว ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์โครเอเชียราคาถูก เมืองสวยริมทะเลอะเดรียติก จิบไวน์ขาว ชิมหอยนางรมสดจากฟาร์มที่มาลีสตอน สปลิตเมืองตากอากาศริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สัมผัสกลิ่นอาย ประวัติศาสตร์แห่งเมืองเก่าโทรเกียร์ ซีเบนิก เมืองริมทะเลที่มีกลิ่นอายสไตล์เวเนเชียน อุทยานพลิตวิเซ่ ชมความงามของน้ำตกและทะเลสาบที่ร้อยรับช่วงต่อกันเป็นชั้นตามแนวภูเขา ซาเกรบ เมืองที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมต่างยุคไว้ได้อย่างงดงาม จัดกรุ๊ปทัวร์ โครเอเชีย และ ทัวร์จอย โครเอเชีย 

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์โครเอเชีย

วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ (-/-/-)
17.00 ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน Qatar Airways โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
20.25 นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR835
  ** ใช้เวลาบินประมาณ 8 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
23.40 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ ** เพื่อเปลี่ยนเครื่อง **
วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ – ท่าอากาศยานนานาชาติซาเกร็บ เมืองซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย – เมืองซาเกร็บ – ย่านอัพเปอร์ทาวน์ – มหาวิหารแห่งเมืองซาเกร็บ – มหาวิหารเซนต์มาร์ค – นั่งรถรางท้องถิ่น ชมทัศนีย์ภาพโดยรอบของเมืองซาเกร็บ – เนินเขากอร์นจิกราด – โบสถ์เซนต์แคทเทอรีน – อาคารพิพิธภัณฑ์ศิลปะภาพเขียน – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งประเทศโครเอเชีย – พระราชวัง – ย่านโลเวอร์ทาวน์ – จัตุรัสเจลาซิค – อนุสาวรีย์พระเจ้าโจเซปเจลาซิค – สุสานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศโครเอเชีย – เมืองซาดาร์ (-/-/D)
02.00 นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซาเกร็บ เมืองซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR215
  ** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
07.00 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซาเกร็บ เมืองซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย
  นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง **
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาเกร็บ (Zagreb) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศโครเอเชีย เป็นศูนย์กลางของการปกครอง อุตสาหกรรม ธุรกิจ และศิลปวัฒนธรรม ตั้งอยู่บริเวณตะวันตกตอนเหนือของประเทศโครเอเชีย โดยมีแม่น้ำซาวาไหลผ่านเชื่อมโยงไปยังบริเวณเทือกเขาแอลป์ เทือกเขาไดนาริกแอลป์ ทะเลอาเดรียติก และภูมิภาคแพนโนเนีย ทำให้สามารถติดต่อและคมนาคมขนส่งกับภูมิภาคยุโรปกลางได้เป็นอย่างดี นำท่านเที่ยวชมเมืองซาเกร็บโดยรอบ โดยตัวเมืองจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ ย่านอัพเปอร์ทาวน์ (Upper Town) และ ย่านโลเวอร์ทาวน์ (Lower Town) เริ่มจาก ย่านอัพเปอร์ทาวน์ (Upper Town) นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารแห่งเมืองซาเกร็บ (Zagreb Cathedral) ที่มีชื่อเดิมว่า มหาวิหารเบลสซึด เวอร์จิน แมรี่ (Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin Mary) หรือ มหาวิหารเซนต์สตีเฟน (St. Stephen’s Cathedral) มีหอคอยคู่โดดเด่นอยู่ด้านบน เริ่มแรกสร้างมาตั้งแต่ยุคโรมันเรืองอำนาจ แต่มาถูกทำลายด้วยกองทัพมองโกลที่เข้ามารุกราน ต่อมาประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่ 13 เกิดการบูรณะครั้งใหญ่ในรูปแบบของศิลปะกอธิค ตกแต่งใหม่อยู่หลายครั้ง จึงสวยสง่างามดั่งปัจจุบัน มหาวิหารแห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญ ที่สามารถมองเห็นได้จากทุกมุมของเมืองซาเกร็บ
  นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารเซนต์มาร์ค (St. Mark’s Cathedral) ที่โดดเด่นสวยงามด้วยหลังคาที่ใช้ศิลปะการปูกระเบื้องเป็นสีสัน ลวดลายตารางหมากรุกแดงขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศโครเอเชีย
  ** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว **
  นำท่าน นั่งรถรางท้องถิ่น ชมทัศนีย์ภาพโดยรอบของเมืองซาเกร็บ (Local Tram) บริเวณ เนินเขากอร์นจิกราด (Gornji Grad) จากมุมสูงนี้มองไปทิศใดก็เจอแต่ยอดโบสถ์เก่าแก่สวยงาม ได้แก่ โบสถ์เซนต์แคทเทอรีน (Church of St. Catherine) โบสถ์สีขาวแบบบาโรค, อาคารพิพิธภัณฑ์ศิลปะภาพเขียน (Naive Art), พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งประเทศโครเอเชีย (Museum of Croatia), พระราชวัง (The Palace) รวมไปถึง มหาวิหารเซนต์มาร์ค (St. Mark’s Cathedral) ความสวยงามทางสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนไล่ลดหลั่นกันไปตามไหล่เขา และ ย่านโลเวอร์ทาวน์ (Lower Town) ย่านเศรษฐกิจอันทันสมัย หรือที่เรียกอีกอย่างว่าเป็นย่านเมืองใหม่ ดูทันสมัยกว่าย่านอัพเปอร์ทาวน์ ผ่านชม จัตุรัสเจลาซิค (Jelacic Square) ย่านเศรษฐกิจธุรกิจการค้าและจุดนัดพบของชาวเมือง บริเวณนี้ยังเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์พระเจ้าโจเซปเจลาซิค (Joseph Jelacic Square Monument) กษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราชยึดดินแดนคืนมาจากอาณาจักรออสเตรียในยุคก่อน ** กรณีรถรางท้องถิ่นงดให้บริการ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม เนื่องจากเป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด **
  นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ สุสานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศโครเอเชีย (Mirogoj Cemetery) สุสานนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1876 และเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1929 สุสานแห่งนี้เป็นที่สถานที่ฝังศพของบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมายของประเทศโครเอเชีย จึงมีการตกแต่งประดับประดาสวนไว้อย่างสมเกียรติสวยงามตามฤดูกาล
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาดาร์ (Zadar) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 10 นาที) เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ห้าของประเทศโครเอเชีย ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ติดกับทะเลอาเดรียติกในภูมิภาคดัลเมเชีย (Dalmatia) มีอายุเก่าแก่ประมาณ 2,800 ปี มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโรมันอีกด้วย ในอดีตเป็นเมืองท่าทางทะเลที่สำคัญแห่งหนึ่งของทะเลอาเดรียติกและเป็นที่ช่วงชิงของหลายอาณาจักรเพื่อครองความได้เปรียบการค้าทางทะเลบริเวณเมืองนี้ ในช่วงสาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย เมืองซาดาร์ได้รับการพัฒนาให้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่โดดเด่นแห่งหนึ่งของฝั่งทะเลอาเดรียติก และแม้ปัจจุบันนี้หลังประเทศโครเอเชียได้แยกตัวออกมาเป็นประเทศเอกราชจากยูโกสลาเวียเมื่อต้นทศวรรษที่ 90 เมืองซาดาร์ก็ยังคงเป็น 1 ในแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
  นำคณะเข้าสู่ที่พัก Hotel Kolovare, Zadar หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 เมืองซาดาร์ – จัตุรัสกลางเมือง – ศาลาว่าการเมืองซาดาร์ – โบสถ์เซนต์ไซเมียน – โรมันฟอรัม – โบสถ์เซนต์โดแนท – โบสถ์เซนต์แมรี่ – มหาวิหารเซนต์อนาตาเซีย – เมืองสปลิท – พระราชวังไดโอคลีเชียน – เมืองมาลี สตอน (B/-/D)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสกลางเมือง (City Square) เป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางราชการและศาสนาต่างๆมากมาย รวมไปถึงร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึก ผ่านชมบรรยากาศของเมืองเก่าแถบริมทะเลอาเดรียติก นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ศาลาว่าการเมืองซาดาร์ (Zadar City Hall) ที่ยังคงทำการอยู่ในปัจจุบัน นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โบสถ์เซนต์ไซเมียน (St. Simeon Church) โบสถ์เก่าที่มีประวัติอันยาวนานของเมือง นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โรมันฟอรัม (Roman Forum) ลานประชุมกลางเมือง ที่ปัจจุบันหลงเหลือเพียงแค่ซากปรักหักพัง ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในฝั่งตะวันออกของทะเลอาเดรียติก นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โบสถ์เซนต์โดแนท (St. Donatus Church) ตั้งอยู่บริเวณเดียวกันกับโรมันฟอรัม เป็นโบสถ์ไบเซนไทน์ที่ใหญ่ที่สุดในแคว้นดัลเมเชีย ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 9 ตัวอาคารสร้างแบบหลังคาทรงกลม ปัจจุบันยังคงใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองซาดาร์ บริเวณเดียวกัน นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โบสถ์เซนต์แมรี่ (St. Mary’s Church) ปัจจุบันได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับการเก็บงานศิลปะ วัตถุโบราณที่มีความสำคัญทางศาสนา นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารเซนต์อนาตาเซีย (St. Anastasia Cathedral) เป็นมหาวิหารคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในแคว้นดัลเมเชีย ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 4 ถึง 5 เป็นประจำเมืองซาดาร์ แม้ว่ามหาวิหารจะผ่านการถูกทำลายในสงครามมาแล้วก็ตาม แต่ยังคงความสวยงามอยู่
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองสปลิท (Split) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที) เป็นเมืองชายทะเลที่ใหญ่ที่สุดแถบทะเลอาเดรียติก ของประเทศโครเอเชีย มีประวัติความเป็นมากว่า 2,500 ปี ตั้งแต่สมัยกรีก ถือได้ว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งอีกเช่นกัน
  ** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว **
  นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พระราชวังไดโอคลีเชียน (Diocletian’s Palace) เป็นพระราชวังที่ตั้งอยู่ที่เมืองสปลิท ประเทศโครเอเชีย สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิไดโอคลีเชียน เมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 4 จักรพรรดิไดโอคลีเชียนทรงสร้างพระราชวังขนาดใหญ่โตรโหฐานแห่งนี้ เพื่อเตรียมที่จะใช้เป็นสถานที่สำหรับใช้ชีวิตช่วงปลดเกษียณ ภายในอาณาเขตอันกว้างใหญ่ของพระราชวังนั้น มากมายด้วยวิหาร ที่ประทับต่างๆ รวมถึงสุสานของพระองค์เอง จากโถงทางเดินเบื้องล่างที่เชื่อมต่อกับห้องหับต่างๆ ซึ่งมีบันไดเชื่อมสู่ส่วนที่เป็นลานพระราชวัง โดยมีเสาหินแกรนิตที่ประดับประดาลวดลายอย่างงดงามล้อมไว้ 3 ด้าน สูงขึ้นไปคือหอคอยแห่งวิหารเซนต์โดมิโน วิหารโรมาเนสก์ ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ภายในมีแท่นบูชาของเซนต์โดมิโนและเซนต์สตาซิอุส รวมถึงภาพเขียนสีทางศาสนา และซุ้มประตูไม้ลวดลายละเอียดยิบ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1979 ** ยังไม่รวมค่าบัตรเข้าชม พระราชวังไดโอคลีเชียน ท่านละ ประมาณ 22 ยูโร (EUR) หรือ คำนวณ เป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 880 บาท (THB) **
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาลี สตอน (Mali Ston) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองเล็กริมทะเลทางตอนใต้ของประเทศโครเอเชีย ตั้งอยู่ในคาบสมุทรเพลเยแซค ใกล้พรมแดนเมืองนีอุม ประเทศบอสเนีย บริเวณหุบอ่าวแถบนี้มีความอุดมสมบูรณ์ของแพลงตอนและสารอาหารในน้ำทะเลจำนวนมาก เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นลักษณะโขดหินและเกาะเล็กๆ ทำให้เมื่อเวลามีฝนตกน้ำชะล้างแร่ธาตุไหลลงน้ำทะเล จึงทำให้เมืองมาลี สตอน เป็นแหล่งทำประมงที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศโครเอเชีย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อาหารพื้นเมือง หรือ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ)
  นำคณะเข้าสู่ที่พัก Grand Hotel Neum, Mali Ston หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 เมืองมาลี สตอน – ล่องเรือเข้าเยี่ยมชม ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม – ลิ้มลอง รสชาติของหอยนางรมสดๆ จากทะเลอะเดรียติก พร้อม จิบแชมเปญ – เมืองดูบรอฟนิก – เมืองเก่าดูบรอฟนิก – ศาลาว่าการประจำเมืองดูบรอฟนิก – หอระฆังประจำเมืองดูบรอฟนิก – ขึ้นชมวิวทิวทัศน์ของเมืองดูบรอฟนิก จากมุมสูง โดยกระเช้าไฟฟ้า – เมืองโทรเกียร์ – เขตเมืองเก่า – จัตุรัสจอห์นปอลที่ 2 – ประตูเมืองเก่า – หอนาฬิกา – มหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ (B/-/-)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่าน ล่องเรือเข้าเยี่ยมชม ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม (Oyster Farm) ที่นิยมเลี้ยงกันมากที่สุดในเมืองมาลี สตอน หากใครได้มาเยือนไม่ควรพลาดชิมหอยนางรมสดๆจากที่นี่ ชมขั้นตอนต่างๆของการเลี้ยงหอยนางรม และ ให้ท่าน ลิ้มลอง รสชาติของหอยนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรียติก พร้อม จิบแชมเปญ (Tasting Fresh Oyster with Champange) ดื่มด่ำกับรสชาติหอยนางรมสดท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติคและสวยงามริมแถบทะเลอาเดรียติก ** กรณีเรืองดให้บริการ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด **
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิก (Dubrovnik) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองเก่าที่สวยที่สุดในทวีปยุโรป เป็นเมืองที่ได้รับฉายาว่า “ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก (The Pearl of Adriatic Sea)” ด้วยความลงตัวของสถาปัตยกรรมและผังเมืองที่เป็นระเบียบ เมืองดูบรอฟนิกยังมีประวัติศาสตร์เป็นเมืองพี่เมืองน้องกับเมืองสปลิท เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางการค้าอย่างมากในแถบทะเลอาเดรียติก และ แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เคยเป็นเมืองที่มีอำนาจทางทะเลและควบคุมการค้าทางทะเลมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เพราะมีบทบาทเป็นเมืองที่เชื่อมการค้าระหว่างฝั่งตะวันออกและตะวันตกของทะเลอาเดรียติก ความสวยงามทั้งหมดได้หล่อหลอมเมืองทั้งเมืองดังที่ปรากฏในปัจจุบัน ทำให้ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1979
  นำท่าน ผ่านชม ความสวยงามโดยรอบของ เมืองเก่าดูบรอฟนิก (Dubrovnik Old Town) เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบกอธิก เรอเนสซองส์ และบารอก ตัวเมืองเป็นป้อมปราการโบราณที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ชมแนวกำแพงป้อมปราการที่มีขนาดกว้างขวาง ที่โอบเมืองเก่าอันงดงามแห่งนี้ไว้ นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ศาลาว่าการประจำเมืองดูบรอฟนิก (City Hall of Dubrovnik) และ หอระฆังประจำเมืองดูบรอฟนิก (Bell Tower of Dubrovnik) ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองดูบรอฟนิก ตั้งอยู่ปลายสุดของถนนสายหลัก มีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใต้หน้าปัด เป็นสัญลักษณ์แทนพระจันทร์บอกข้างขึ้นข้างแรมมาตั้งแต่สมัยโบราณ
  นำท่าน ขึ้นชมวิวทิวทัศน์ของเมืองดูบรอฟนิก จากมุมสูง โดยกระเช้าไฟฟ้า (Dubrovnik Cable Car / SRD Hill) สู่จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองดูบรอฟนิก ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบและภูเขาสลับซับซ้อน กับ บ้านเรือนสีขาวหลังคาสีส้มอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองดูบรอฟนิกที่สวยงามอันเป็นภาพ และ บรรยากาศที่หาชมได้ยาก ** กรณีกระเช้าไฟฟ้างดให้บริการ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด **
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองโทรเกียร์ (Trogir) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองท่าเก่าแก่ในอดีตของประเทศโครเอเชีย เคยเป็นอาณานิคมกรีกโบราณมีต้นกำเนิดย้อนไปราว 200 กว่าปีก่อนคริสตกาล ดินแดนแห่งนี้เดิมมีชื่อว่า “ทรากอส” มาจากภาษากรีกที่แปลว่าแพะตัวผู้ ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นเมืองเก่าและ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1997 นำท่าน ผ่านชม เขตเมืองเก่า (Old Town) ชมความสวยงามของอาคารบ้านเรือน และป้อมปราการที่สง่างาม โบสถ์อันสวยงามของยุคโรมาเนสก์ ได้รับการส่งเสริมด้วยอาคารที่โดดเด่นแบบเรอเนสซองส์และบารอกจากยุคเวเนเชียน ผ่านชม จัตุรัสจอห์นปอลที่ 2 (John Paul 2 Square) จัตุรัสหลักของเมือง รองรับชาวเมืองที่ผ่านมาผ่านไปตั้งแต่สมัยกรีกและโรมันจนถึงปัจจุบัน ผ่านชม ประตูเมืองเก่า (Old Town Gates) ที่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่เมื่อศตวรรษที่ 16 ผ่านชม หอนาฬิกา (Clock Tower) ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14
  นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ (Cathedral of St. Lawrence) ที่สร้างในศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาก่อสร้างนานนับสิบปี งดงามด้วยกรอบและบานประตูหินแกะสลัก มีรูปปั้นสิงโต อดัมและอีฟ และรูปสลักเซนต์ลอว์เรนซ์ องค์สำคัญ อิสระให้ท่านเดินชมความสวยงามโดยรอบของเมือง หรือ เลือกซื้อสินค้าท้องถิ่น ของที่ระลึก
  ** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว **
  นำคณะเข้าสู่ที่พัก Hotel Medena, Trogir หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 เมืองโทรเกียร์ – เมืองซีเบนิก – จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิก – มหาวิหารเซนต์เจมส์ – เมืองพลิตวิเซ่ – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า – ล่องเรือชมทะเลสาบคาร์ลโลแวค – เมืองโอพาเทีย (B/-/D)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองซีเบนิก (Sibenik) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) อดีตเมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย เป็นหนึ่งในเมืองท่าสำคัญ ตั้งอยู่ตอนกลางของแคว้นดัลมาเชีย (Dalmatia) บริเวณปากแม่น้ำครักคา ติดกับทะเลอาเดรียติก เมืองซีเบนิกได้รับการกล่าวถึงในประวัติศาสตร์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1066 ในแผนผังราชวงศ์ของกษัตริย์พีทาร์เครสซิเมียร์ที่ 4 สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 9 และ 10 โดยเจ้าชายชาวโครแอต ถือเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศโครเอเชีย
  นำท่าน ผ่านชม จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิก (Sibenik Square) ที่ล้อมรอบไปด้วยอาคารเก่าแก่ที่ถูกดัดแปลงเป็นร้านขายยา ร้านแว่นตา ร้านเสื้อผ้าบูติกพื้นเมือง ร้านขายของที่ระลึกต่างๆมากมาย เมืองซีเบนิกแตกต่างจากเมืองริมฝั่งทะเลอะเดรียติกทั่วไปเพราะสร้างโดยชาวกรีก ก่อนที่โรมันจะเข้ามามีอิทธิพล ต่อมาภายหลังตกเป็นเมืองขึ้นของเวเนเชียน หรือเวนิซ ทุกวันนี้จึงยังสามารถพบสถาปัตยกรรมหลายแห่งทั่วเมืองจะกรุ่นไปด้วยกลิ่นอายสไตล์เวเนเชียนอย่างชัดเจน
  นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารเซนต์เจมส์ (Cathedral of St. James) หรือ มหาวิหารซีเบนิก (Sibenik Cathedral) สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1431-1535 เพื่ออุทิศแด่นักบุญเซนต์เจมส์ หรือที่รู้จักกันในนาม นักบุญยากอบ เนื่องจากสถาปนิกที่สร้างวิหารแห่งนี้ทั้ง 3 คน ได้แก่ Francesco di Giacomo, Georgius Mathei Dalmaticus และ Niccolo di Giovanni Firentino มาจาก 3 ท้องถิ่น คือ ดัลมาเชีย โคโม และ ฟลอเรนซ์ เกิดเป็นสามประสานรังสรรค์ผลงานสุดยอดแห่งยุคชิ้นหนึ่ง โดยใช้เทคนิคชั้นสูงในการสร้างห้องโถงขนาดสูงใหญ่ลักษณะโดมครึ่งวงกลมสวยงามเป็นเอกลักษณ์มากในยุคนั้น ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 2000
  ** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว **
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองพลิตวิเซ่ (Plitvice) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที) เมืองแห่งแคว้นอิสเตรีย (Istria) และ คาร์ลโลแวค (Kozjak) ประเทศโครเอเชีย ระหว่างทางมากไปด้วยธรรมชาติและความสวยงามของทิวทัศน์ที่รายล้อมด้วยป่าเขาสลับทุ่งหญ้าและฟาร์มเกษตรกรที่อุดมสมบูรณ์
  นำท่าน เข้าชม อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า (Plitvice Jezera National Park) ซึ่งเกิดขึ้นจากน้ำภูเขามาลา คาเปลา (Mala Kapela) ไหลผ่านหินปูนหลายพันปี ทำให้หินปูนถูกกัดเซาะ ไหลไปกองรวมกันเป็นระยะ เกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติ มีความสูงลดหลั่นกันลงไปทั้งสิ้น 16 แห่ง อุทยานแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 29,482 เฮคเตอร์ เป็นอุทยานแห่งชาติที่ถือได้ว่าเก่าแก่ที่สุดในยุโรปตะวันออก ติดกับพรมแดนของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน้ำ มีทะเลสาบสีเขียวมรกต และสีฟ้า รวมกันถึง 16 ทะเลสาบ เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินสะพานไม้ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา ความงดงามของทะเลสาบและน้ำตกที่ไหลรวยริน ลงสู่ทะเลสาบทั่วทุกหนทุกแห่ง ชมฝูงปลาแหวกว่ายในสระน้ำใสราวกระจกสะท้อนสีครามของท้องฟ้า แวดล้อมไปด้วยหุบเขา ต้นไม้ใหญ่ที่ร่มรื่น สงบสุข รวมเป็นความสวยงามที่ธรรมชาติมอบให้อย่างลงตัว ทำให้สถานที่นี้ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติ และ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี 1979
  นำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบคาร์ลโลแวค (Kozjak Cruise) เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานฯ ผ่านชม ความสวยงามของอุทยานตอนล่างและชมความงดงามของ น้ำตกขนาดใหญ่ (Big Waterfalls) สัมผัสถึงบรรยากาศของสายน้ำอันชุ่มฉ่ำ บนพื้นน้ำสีคราม และเกาะแก่งในทะเลสาบ ตลอดจนไม้ป่าจำพวกสนและเฟอร์ เพลิดเพลินกับธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ที่เกิดจากการรังสรรค์ของธรรมชาติ ** การล่องเรือและการเข้าชมอุทยานฯในแต่ละจุด ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ บางจุดปริมาณน้ำน้อยไม่สามารถล่องเรือได้ถึง บางจุดปริมาณน้ำสูงกว่าสะพานไม้ไม่สามารถเดินผ่านไปได้ ถือเป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่ทางบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์นำท่านชมความสวยงามส่วนอื่นๆของอุทยานฯ ที่มีอีกหลายจุด เป็นการทดแทนโดยไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมถึง หากไม่สามารถล่องเรือได้ก็ตาม เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด **
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอพาเทีย (Opatija) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองที่มีสมญานามว่า “ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก (The Queen of Adriatic Sea)” ด้วยธรรมชาติที่ยังบริสุทธิ์ติดริมทะเล ทำให้เมืองนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวและพักผ่อนที่สำคัญที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศโครเอเชีย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อาหารพื้นเมือง หรือ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ)
  นำคณะเข้าสู่ที่พัก Amadria Park Grand Hotel 4 Opatijska Cvijeta, Opatija หรือเทียบเท่า
วันที่ 6 เมืองโอพาเทีย – รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล – เมืองซาเกร็บ – ตลาดโดลาค – ท่าอากาศยานนานาชาติซาเกร็บ เมืองซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย – ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ (B/-/-)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล (Maiden with the Seagull Statue) เป็นรูปปั้นที่แกะโดย Zvonko Car นักประติมากรที่มีชื่อเสียง หญิงสาวที่นกนางนวลเกาะอยู่ที่มือยืนเด่นเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้และมักจะมีนกนางนวลจริงๆบินมาเกาะที่รูปปั้นนี้เป็นประจำ ซึ่งมีความเป็นมาว่า มีหญิงสาวชาวเยอรมันคนหนึ่งเคยมาเที่ยวที่นี่และลูกชายจมน้ำเสียชีวิต เธอจึงสร้างรูปพระแม่มาเรียไว้เป็นที่ระลึก และมักจะมีนกนางนวลมาเกาะอยู่เสมอเลยปั้นรูปนกนางนวลให้เกาะอยู่ด้วย
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาเกร็บ (Zagreb) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที)
  นำท่านเดินทางสู่ ตลาดโดลาค (Dolac Market) ตลาดเล็กๆที่กางร่มสีแดงสดสวยงาม เป็นที่ตั้งของร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆมากมายที่บริเวณนี้
  ** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว **
  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซาเกร็บ เมืองซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษี หรือ ร้านอาหาร
17.15 นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR218
  ** ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 40 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
23.45 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ ** เพื่อเปลี่ยนเครื่อง **
วันที่ 7 ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย (-/-/-)
01.55 นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR980
  ** ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
12.55 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

โปรโมชั่นพิเศษ @bestfriend รับส่วนลด 800 บาท

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน

17 – 23 ตุลาคม 2562

(23 ต.ค. วันปิยมหาราช)

48,999

09 – 15 พฤศจิกายน 2562

45,999

16 – 22 พฤศจิกายน 2562

45,999

23 – 29 พฤศจิกายน 2562

45,999

ดาวน์โหลดโปรแกรม >> ทัวร์โครเอเชีย

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลื่อน เปลี่ยนวันเดินทาง หรือ อัพเกรดได้
 • ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน Qatar Airways อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละ 2 ชิ้น โดยมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 30 ก.ก. (แต่ละชิ้น ควรหนักไม่เกิน 23 ก.ก. เช่น 23 ก.ก. 1 ชิ้น 7 ก.ก. 1 ชิ้น รวม 30 ก.ก.)
 •  ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 •  ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หรือ ผ่านชม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จริงอีกครั้ง
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 15 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 21 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม
 • ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 36 ยูโร (EUR) หรือ คำนวนเป็นเงินไทยประมาณ 1,440 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
 •  ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศโครเอเชีย ท่านละ ประมาณ 6,500 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ ค่าธรรมเนียมของแต่ละประเทศ การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศโครเอเชีย สามารถดำเนินการแทนได้ (โดยแผนกวีซ่าของบริษัท จะเป็นผู้ดำเนินการแทนให้ท่าน) ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องไปแสดงตน ยกเว้นสถานทูตจะขอให้ท่านเข้ามาสัมภาษณ์เป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น หากเกิดกรณีนี้ ขอให้ท่านโปรดให้ความร่วมมือไปตามวัน และ เวลาที่สถานทูตนัดหมาย

ทัวร์โครเอเชีย 7 วัน 4 คืน ทัวร์โครเอเชียราคาถูก ราคา 66,900 บาท

ยังมีโปรแกรมอีกมากไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการโปรแกรมอื่นๆ จัดกรุ๊ปเหมา ส่วนลดต่างๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ จองทัวร์ต่างประเทศกับเราวันนี้รับฟรี กระเป๋าผ้าเก๋ๆ และขนมเบรค ณ วันเดินทาง ดูตัวอย่างเพิ่มเติมที่นี่ ภาพประทับใจ

จัดโปร
spot_img

เส้นทางยอดนิยม

ราคาทัวร์ที่ต้องการ

spot_img
spot_img
spot_img

สะดวก ติดต่อง่าย ทุกช่องทาง

สอบถามผ่านไลน์ @bestfriend

เพิ่มเพื่อน

โปรแกรมที่น่าสนใจ

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ กลาเซีย 3000 จุงเฟรา 7 วัน 4...

7 วัน 4 คืน
ต.ค.-ธ.ค.67
BBF_EUR011
ลด 200
99,999

ต่อท่าน

ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน

3 วัน 2 คืน
ก.ค.67
BFMSF_FMSRGN007UB
ลด 200
10,990.-

ต่อท่าน

ทัวร์รัสเซีย 7 วัน 6 คืน

7 วัน 6 คืน
ก.พ.68
BGSF_IKT02
ลด 200
73,999

ต่อท่าน

ทัวร์รัสเซีย 8 วัน 7 คืน

8 วัน 7 คืน
ก.พ.68
BGSF_IKT03
ลด 200
79,999

ต่อท่าน