Friday, August 12, 2022
spot_img
More
  spot_img

  สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 11,999 บาท พร้อมส่วนลด ที่นี่ !! (Fly Scoot)

  ทัวร์สิงคโปร์-3-วัน-2-คืน-flyscoot

  สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 11,999 บาท  

  เดินทางโดยสายการบิน FLYSCOOT (TR)

  • พิเศษ!! รวมค่าลิฟต์ขึ้นชมเมืองสิงคโปร์จากชั้น 57 ตึก MARINA BAY SAND
  • เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์
  • ไหว้พระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์
  • ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ
  • สัมผัส ย่านคลากคีย์ (Clarke Quay) เป็นย่านท่องเที่ยวและกินดื่มริมแม่น้ำสิงคโปร์
  • ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ที่มารีน่าเบย์แซนด์ และถนนออร์ชาด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ
  • FORT CANNING PARK อุโมงค์ต้นไม้ในสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก
  • ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าบัตร Option B)
  • รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
  กำหนดการเดินทาง
  Day 1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – การ์เด้น บาย เดอะเบย์ – มาริน่า เบย์ แซน – ขึ้นSand SkyPark -คลากคีย์
  Day 2 เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ
  Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) (B/-/-)
  Option B: FORT CANNING PARK – UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร)Lau Pa Sat Food Center – ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด (B/-/-)
  Day 3 เมอร์ไลอ้อน – วัดพระเขี้ยวแก้ว – THE JEWEL CHANGI – กรุงเทพฯ (B/-/-)
  • หากเคยเข้าสิงคโปร์ด้วยชื่อเก่าหรือเคยถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าสิงคโปร์ ต้องแจ้งให้ทราบก่อนลงทะเบียน
  อัตราค่าบริการพักห้องละ2-3 ท่าน**สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท**
  วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี พักเดี่ยว
  Option A FREEDAY Option B FULLBOARD
  14-16 พฤษภา65 (วันหยุดยาว) 14,999. –13,999 16,999.-
  15,999
  3,000. – 4,900. –
  20-22 พฤษภาคม 2565 12,999. – 14,999.- 3,000. – 4,900. –
  27-29 พฤษภาคม 2565 12,999. – 15,749.- 3,000. – 4,900. –
  03-05 มิถุนายน 2565 (วันหยุดยาว) 14,999. – 17,749.- 3,000. – 4,900.-
  10-12 มิถุนายน 2565 (Promotion) 11,999. – 14,749.- 3,000. – 4,900.-
  17-19 มิถุนายน 2565 12,999. – 15,749.- 3,000. – 4,900.-
  24-26 มิถุนายน 2565 12,999. – 15,749.- 3,000. – 4,900.-
  01-03 กรกฎาคม 2565 12,999. – 14,999.- 3,000. – 4,900.-
  08-10 กรกฎาคม 2565 (Promotion) 11,999. – 13,999.- 3,000. – 4,900.-
  15-17 กรกฎาคม 2565 12,999. – 14,999.- 3,000. – 4,900. –
  22-24 กรกฎาคม 2565 12,999. – 14,999.- 3,000. – 4,900.-
  28-30 กรกฎาคม 2565 (วันหยุดยาว) 14,999. – 16,999.- 3,000. – 4,900. –
  29-31 กรกฎาคม 2565 (วันหยุดยาว) 14,999. – 16,999.- 3,000. – 4,900. –
  05-07 สิงหาคม 2565 12,999. – 14,999.- 3,000. – 4,900. –
  12-14 สิงหาคม 2565 (วันหยุดยาว) 14,999. – 16,999.- 3,000. – 4,900. –
  19-21 สิงหาคม 2565 (Promotion) 11,999. – 13,999.- 3,000. – 4,900. –
  26-28 สิงหาคม 2565 12,999. – 14,999.- 3,000. – 4,900. –
  02-04 กันยายน 2565 12,999. – 14,999.- 3,000. – 4,900. –
  09-11 กันยายน 2565 12,999. – 14,999.- 3,000. – 4,900. –
  16-18 กันยายน 2565 (Promotion) 11,999. – 13,999.- 3,000. – 4,900. –
  23-25 กันยายน 2565 12,999. – 14,999.- 3,000. – 4,900. –
  07-09 ตุลาคม 2565 12,999. – 14,999.- 3,000. – 4,900.-
  13-15 ตุลาคม 2565 (วันหยุดยาว) 14,999. – 16,999.- 3,000. – 4,900.-
  14-16 ตุลาคม 2565 (วันหยุดยาว) 14,999. – 16,999.- 3,000. – 4,900.-
  21-23 ตุลาคม 2565 14,999. – 16,999.- 3,000. – 4,900.-
  22-24 ตุลาคม 2565 (วันหยุดยาว) 14,999. – 16,999.- 3,000. – 4,900.-
  28-30 ตุลาคม 2565 (Promotion) 11,999. – 13,999.- 3,000. – 4,900.-
  04-06 พฤศจิกายน 2565 12,999. – 14,999.- 3,000. – 4,900. –
  11-13 พฤศจิกายน 2565(Promotion) 11,999. – 13,999.- 3,000. – 4,900.-
  18-20 พฤศจิกายน 2565 12,999. – 14,999.- 3,000. – 4,900. –
  25-27 พฤศจิกายน 2565 12,999. – 14,999.- 3,000. – 4,900. –
  03-05 ธันวาคม 2565  (วันพ่อ) 14,999. – 16,999.- 3,000. – 4,900.-
  10-12 ธันวาคม 65 (วันรัฐธรรมนูญ) 14,999. – 16,999.- 3,000. – 4,900.-
  16-18 ธันวาคม 2565 12,999. – 14,999.- 3,000. – 4,900. –
  23-25 ธันวาคม 2565 13,999. – 15,999.- 3,000. – 4,900. –
  30 ธ.ค.65–01 ม.ค. 66 (วันปีใหม่) 15,999. – 17,999.- 3,000. – 4,900.-
  31 ธ.ค.65–02 ม.ค. 66 (วันปีใหม่) 16,999. – 18,999.- 3,000. – 4,900.-
  01-03 มกราคม 2566 (วันปีใหม่) 14,999. – 16,999.- 3,000. – 4,900.-
  รับส่วนลดท่านละ 200 บาท
  อัตราค่าบริการนี้รวม
   ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทางตามรายการทัวร์
   ตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมันตามรายการ ชั้นประหยัด ไป/กลับตามกำหนดการของคณะทัวร์
   ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
   ค่าที่พัก 3 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
   ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
   ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
   ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถ 3วัน ท่านละ 1,500 บาทเก็บที่สนามบินสุวรรณภูมิ ณ วันเดินทาง (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
   ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมในกรณีที่ท่านติด COVID-19 ระหว่างเดินทาง เช่นค่าโรงแรม ค่าตรวจต่างๆ ค่าเลื่อนตั๋ว โดยประกันจะ COVER ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลเท่านั้น
   ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT
   ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
   ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

   

  ยังมีโปรแกรมทัวร์อีกมาก ไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการโปรแกรมอื่นๆ ส่วนลด จัดกรุ๊ปส่วนตัว คุณภาพดี ราคาพิเศษ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่หรือสอบถามผ่านไลน์ @bestfriend

  เรื่องอื่นที่น่าสนใจ

  ทัวร์ต่างประเทศ

  spot_img

  เรื่องยอดนิยม

  สอบถาม Line : @bestfriend

  เพิ่มเพื่อน