Friday, September 29, 2023
spot_img

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัดดัง ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัดดัง  

1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง (เช็กแล็บก็อก) – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย – ชมโชว์ SYMPHONY OF LIGHT
2 เกาะฮ่องกง – จุดชมวิววิคตอเรีย – วัดเจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ โรงงานจิวเวลรี่ – ร้านหยก – เทพเจ้ากวนอู วัดกวนไท –วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งย่านมงก๊ก
3 เจ้าแม่กวนอิม วัดฮองฮำ – สนามบินฮ่องกง (เช็กแล็บก็อก) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทาง ห้องเตียงคู่ นอน 2 ท่าน
เด็กมีเตียงพัก 3 ท่าน
วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2566 14,899.-
วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2566 14,899.-
วันที่ 09-11 ธันวาคม 2566 17,899.-
วันที่ 13-15 มกราคม 2567 15,899.-
วันที่ 20-22 มกราคม 2567 15,899.-
วันที่ 02-04 กุมภาพันธ์ 2567 15,899.-
วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2567 18,899.-
วันที่ 01-03 มีนาคม 2567 15,899.-
วันที่ 15-17 มีนาคม 2567 15,899.-
วันที่ 30 มีนาคม – 01 เมษายน  2567 15,899.-

ส่วนลด :

ลด 200 บาท

ส่วนลด :

BCIF HBH1
อัตราค่าบริการรวม : - ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (ต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น) - ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. ท่านละ 1 ใบ เท่านั้น / ถือขึ้นเครื่อง 7 กก. - ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน - ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง - ค่าอาหารตามรายการระบุ - ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ - หัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ - ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) อัตราค่าบริการไม่รวม : - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก, รวมถึง ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก) - ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,200 บาท/ท่าน ตลอดการเดินทาง ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ตามความสมัครใจ ไม่ได้เป็นการบังคับแต่อย่างใด - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ยังมีโปรแกรมอีกมากไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการโปรแกรมอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

โปรแกรมที่น่าสนใจ

ทัวร์ฮ่องกง วัดแชกงหมิว พระใหญ่นองปิง 3 วัน 2 คืน

3 วัน 2 คืน
ต.ค-ธ.ค.66
การบินไทย

โค้ด

BGSF HKG26
ลดสูงสุด 3,000 บาท
19,999

เริ่มต้น/ท่าน

ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ-9-วัด
3 วัน 2 คืน
ธ.ค.66
Cathay Pacific

โค้ด

BCIF CXH5
ลด 200 บาท
22,899

เริ่มต้น/ท่าน

ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์
4 วัน 2 คืน
ต.ค.2566
Hong Kong Airlines

โค้ด

B-RWHKG
ส่วนลด 200 บาท
19,999

เริ่มต้น/ท่าน

ทัวร์ฮ่องกง-ไม่รวมตั๋ว
3 วัน 2 คืน
ส.ค.-ต.ค.66
ไม่รวม

โค้ด

รถส่วนตัว
3,999

เริ่มต้น/ท่าน

ทัวร์กระบี่spot_img

ทัวร์ต่างประเทศ

spot_img

โปรแกรมแนะนำ

ทัวร์ในประเทศ

ตัวอย่างภาพประทับใจ