Tuesday, June 18, 2019
Home ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี

โปรไฟไหม้ตุรกี

ทัวร์ตุรกี หน้า 2 โปรโมชั่นทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาพิเศษ ตลอดปี 2562

  โปรแกรม 14 ทัวร์ตุรกี 8 วัน 6 คืน โค้ดทัวร์ : BPOF_Turkey Troy 8 Days TK   วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล วันที่สอง  ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน-เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์ วันสาม ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้ง สไปซ์ มาร์เก็ต-เมืองชานัคคาเล่ วันสี่ ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ วันห้า บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่ วันหกเมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย วันเจ็ดนครใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่-เข้าชมบ้าน ของมนุษย์ถ้ำ-ช้อปปิ้ง-อิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร วันที่แปด กรุงเทพมหานคร *บินตรง + บินภายใน 1...

ตัวอย่างการเดินทาง