Friday, June 2, 2023
spot_img

ทัวร์สิงคโปร์ ชมการแข่งขันฟุตบอล Liverpool VS Fc Bayern Munich (2-4 ส.ค.66)

ทัวร์สิงคโปร์ ชมฟุตบอล LIVERPOOL vs FC BAYERN MUNICH 

ไฮไลท์
1 ชมฟุตบอล “LIVERPOOL FC” VS “FC BAYERN MUNICH”
2 เดินทางโดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES (SQ)
3 เข้าชมการแข่งขัน ณ National Stadium รวมบัตรเข้า ชมวันแข่ง LIV SUPPORTER TICKET
4 ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ
5 เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์
6 ไหว้พระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์
7 ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ที่มารีน่าเบย์แซนด์ ถนนออร์ชาด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ
8 พักโรงแรม Mercure Tywhitt ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
9 พิเศษ ! แถมฟรี บัตร EZ Link Card และเงินในบัตรมูลค่า 5 SGD/ท่าน ไว้สำหรับเดินทางในสิงคโปร์
10 รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
วันที่   โปรแกรม
1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – MERLION – HOTEL – National Stadium
2 Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)
3 CHINATOWN- GARDEN BY THE BAY – -ท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด – THE JEWEL CHANGI – กรุงเทพฯ


โปรโมชั่นนี้ จองและชำระก่อนวันที่ 16 มิ.ย.66
รับทันที ส่วนลด 2,000 บาท

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
2-4 สิงหาคม 2566 33,999.- 31,999.-

กลับหน้าหลัก ทัวร์สิงคโปร์

อัตรานี้รวม
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทางตามรายการทัวร์
 ตั๋วเข้าสนามแบบ LIV SUPPORTER
 พิเศษ ! แถมฟรี บัตร EZ Link Card และเงินในบัตรมูลค่า 5 SGD/ท่าน ไว้สำหรับเดินทางในสิงคโปร์
 ตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมันตามรายการ ชั้นประหยัด ไป/กลับตามกำหนดการของคณะทัวร์
 น้ำหนักกระเป๋าการเดินทาง 25 Kg
 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
อัตรานี้ไม่รวม
 ค่าธรรมเนียมทิปไกด์ท้องถิ่น+ค่าทิปคนขับรถเหมาจ่ายท่านละ 700 บาทชำระที่สนามบิน
(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
 ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

SPHZ-LIVBAY-05SQ Superb LIVERPOOL vs FC BAYERN MUNICH (LIV SUPPORTER)

ยังมีโปรแกรมอีกมากไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการโปรแกรมอื่นๆ กรุ๊ปส่วนตัว กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ จอยทัวร์ รับส่วนลดเริ่มต้น 300 บาท/ท่าน จองทัวร์ต่างประเทศ 5 ท่านขึ้นไป รับฟรี...ขนมเบรค ณ วันรับเอกสารที่สนามบิน

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์ต่างประเทศ

แนะนำท่องเที่ยว

spot_img
spot_img

เดินทางกับเรา ทัวร์คุณภาพดี

สอบถามผ่าน LINE : @bestfriend

เพิ่มเพื่อน